TellingTellingen:

Om tot een verantwoorde invulling van faunabeheer in het faunabeheerplan te komen, moeten voldoende gegevens beschikbaar zijn over de diersoorten waarover het faunabeheerplan zich uitspreekt. Die gegevens  zijn uit tal van systemen afkomstig. Ook de leden van WBE’s dragen structureel bij aan het verzamelen van deze gegevens. Dat doen zij niet alleen door zorgvuldig en gedetailleerd verslag te doen van de uitgevoerde jacht- en beheeractiviteiten, maar ook door het gestructureerd uitvoeren van tellingen. Daarvoor worden telprotocollen gevolgd die provinciaal of landelijk zijn vastgesteld.

Reguliere tellingen:
Reeëntelling – de aantallen worden geteld volgens de MNA-methode (minimum number alive), meestal eind maart, als de reeën nog grotendeels in wintersprongen voorkomen en het veld nog relatief kaal is.

Trendtelling wildsoorten – door jaarlijks op vaste telroutes vast te stellen hoeveel exemplaren van de vijf wildsoorten worden waargenomen, kan trend-informatie worden vastgelegd over de stand. Deze telling vindt begin april plaats.

Trendtelling overige faunasoorten – tegelijk met de Trendtelling Wildsoorten wordt in elke WBE gebieds dekkend geteld hoeveel exemplaren van de overige faunasoorten voorkomen. Op deze wijze wordt trend-informatie vastgelegd over die soorten. Zomerganzentelling – medio juli worden alle overzomerende ganzen geteld, in een gebiedsdekkende telling, om trend-informatie vast te leggen.

Instructie & registratieformulieren
Deze instructie en telformulieren zijn landelijk vastgelegd door de Jagersvereniging, om zo een uniek telsysteem te krijgen. De secretaris plaatst deze telgegevens in een landelijke datasysteem. Over de uitvoering van tellingen worden afspraken gemaakt, in de vorm van telprotocollen en gezamenlijke teldata.

Overige waarnemingen
Naast reguliere tellingen worden tal van waarnemingen vastgelegd, die gebruikt kunnen worden voor de onderbouwing van het faunabeheerplan. Daaronder valt bijvoorbeeld de registratie van verkeersslachtoffers onder de reeën, maar ook ad hoc waarnemingen van dood aangetroffen diersoorten, via  "Meld een dood dier". bij de secretaris van WBE Bevermeer. 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.