Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG-verklaring
versie:1).1.1
De Wildbeheereenheid Bevermeer en gegevensbescherming. De Wildbeheereenheid Bevermeer is er voor iedereen die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt de Wildbeheereenheid Bevermeer bepaalde gegevens van betrokkenen. Dit primair ten behoeve van het consolideren van de voordelen van het lidmaatschap. Verder behartigt en bevordert zij de belangen van de jacht en de jagers en faunabeheerders in de breedste zin van het woord. Ze verzorgt de informatievoorziening van(uit) en naar de Wildbeheereenheid Bevermeer, en gaat verdere overeenkomsten aan om aan het gezamenlijk namens onze leden (jachthouders), deelnemers en donateurs gevoerde beleid vorm te geven.Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier de Wildbeheereenheid Bevermeer omgaat met persoonsgegevens van haar leden, deelnemers en donateurs, relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website. De Wildbeheereenheid Bevermeer heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd. Basisgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang u lid bent. De WBE Bevermeer hanteert voor de termijn voor verwijdering na beëindiging lidmaatschap of schorsing/ontzetting de wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven (7) jaar. Door middel van deze verklaring en het daaraan gekoppelde, separate cookiebeleid, het onderliggende (interne) privacy beleid en bijbehorende maatregelen onderstreept de Wildbeheereenheid Bevermeer de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil een ieder informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.1.2 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? De Wildbeheereenheid Bevermeer gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor gebruikelijke doeleinden, te weten de overeenkomst en de gerechtvaardigde belangen van de vereniging (inherent aan het lidmaatschap) zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd. Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau kan dit betekenen dat u geen lid kunt worden.Ruwweg kunnen de volgende categorieën van verwerkingen worden onderscheiden:A. Het voeren van een leden, deelnemers en donateursadministratie, financiële administratie en verdere noodzakelijke en gebruikelijke handelingen in het kader van het lidmaatschapsaangelegenheden. Denk aan het innen van lidmaatschapsgelden.Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien (zoals het hanteren van een fiscale bewaartermijn van 7 jaar).Daarnaast: het verstrekken van informatie over jacht(activiteiten) conform de gerechtvaardigde verwachtingen van de leden, deelnemers en donateurs.De Wildbeheereenheid Bevermeer heeft een signaleringsfunctie als belangenbehartiger en informeert de leden, deelnemers en donateurs via de website, nieuwsbrieven en/of mail met enige regelmaat over ontwikkelingen en activiteiten in het kader van de vereniging. Afnemen en voorbereiden van producten of diensten, de afdelingen communicatie, ecologie, juridische zaken of bedrijfsvoering, dan wel specifieke aanvragen via de website. Denk bijvoorbeeld aan een inschrijving voor een kennissessie in het kader van de bestuurs-academie (KNJV), het beantwoorden van uw vraag over jagen, of uw verzoek om informatie over communicatiemateriaal te ontvangen. Maar wij zenden soms ook informatie van u door.Vragen die worden gesteld via onze website dan wel (juridische) dossiers die worden aangemeld worden telkens strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.C. Wanneer u contact heeft met de Wildbeheereenheid Bevermeer, zowel in persoon, telefonisch als via e-mail.Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de relevante afdelingen ten behoeve van een reactie. Denk aan:*het invullen van een aanmeld- of contactformulier*deelname aan onderzoek of (communicatie)activiteiten*gebruik van de website(s), of*het leveren van een bijdrage aan een redactioneel stuk. Interne analyses voor procesverbetering, archivering en geanonimiseerde verwerking voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek (waaronder inbegrepen de meetbare gegevens van uw websitebezoek zoals verzameld door Google Analytics (zie verder het cookiebeleid). Bewaartermijnen worden hierdoor mogelijk opgerekt tot voorbij de periode van het lidmaatschap zelf als rechtsgrondslag.E. Social media, E-mail campagnes, informatievoorziening en contact De Wildbeheereenheid Bevermeer gaat in dialoog met bezoekers van de sociale media kanalen en volgt de ontwikkelingen online. Nuttige en relevante informatie wordt via deze weg verspreid. Vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Voor een zekere en rechtstreekse beantwoording blijft contact via e-mail of telefoon aangewezen. De Wildbeheereenheid Bevermeer en sommige van haar medewerkers zijn daartoe actief op onder meer Facebook en Twitter. Soms wordt actief deelgenomen aan discussies online. Een ieder die een bijdrage post op sociale media is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij staan een respectvolle omgang met elkaar voor en sporen onze leden, deelnemers en donateurs aan om dit actief uit te dragen.F. Gebruik van cookies: zie separaat cookiebeleid1.3 Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevensWij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt:-inzien (inzagerecht),-wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),-verwijderen (recht op vergetelheid),of-beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),-bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar),-dan wel gegevens wilt meenemen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij de Wildbeheereenheid Bevermeer:via: website Bevermeer kan een korte belangrijkste vraag uitgeschreven worden.
Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd (met het functionele lidmaatschap als ondergrens). Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen. De Wildbeheereenheid Bevermeer kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder in uw rechten te treden.We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt.Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacybeleid van de Wildbeheereenheid Bevermeer Het staat u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.1.4 Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden. Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming.Om uw rechten te waarborgen ziet de Wildbeheereenheid Bevermeer bijvoorbeeld via een verwerkersovereenkomst met relevante partijen expliciet toe op naleving van de privacywetgeving door externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken voor de onder 1.2 vermelde doelen.Publicaties
Voor een redactionele bijdrage of publicatie van uw foto op onze website, vragen wij u expliciet vooraf om toestemming.Indien u zelf foto’s plaatst en informatie verstrekt (bijvoorbeeld via Facebook dan wel de initiatieven "wildopdekaart” of "biottoopprojecten” wordt verondersteld dat u akkoord gaat met plaatsing en publieke verspreiding van die foto’s of tekstberichten.1.5 Wijzigingen. Deze privacyverklaring kan door de Wildbeheereenheid Bevermeer worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de vereniging dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van vereniging en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de vereniging.Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geïnformeerd via bijvoorbeeld de mail. Wij adviseren u bij een bijzondere interesse regelmatig deze pagina op onze website www.wbe-Bevermeer.nl te bezoeken om te bezien of er aanpassingen zijn gedaan.1.6 Disclaimer Onze website is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren.Deze site dient als bron van informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend.De Wildbeheereenheid Bevermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring.Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. De Wildbeheereenheid Bevermeer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.1.7 Contact vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het beleid van de vereniging hieromtrent kunt u richten aan de Wildbeheereenheid Bevermeer graag o.v.v. het onderwerp privacy.

Voor meer informatie over de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@wbe-bevermeer.nl.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.