01-01-2010: Jachttabel 2010 - 2011


Jachttabel Wildbeheereenheid Bevermeer
Iedereen dient goed na te gaan in hoeverre hij bevoegd is bepaalde diersoorten te doden.
Hieronder kan men vaststellen welke diersoorten - op welke tijden - en met welke middelen
men mag vangen en/of doden.
Verwijzing naar Flora en Faunawet Diersoort Periode
1. Dieren onder artikel .32 lid 1.
Jachtwild; alleen via Faunaovereenkomst
Haas:15 oktober t/m 31 december
Fazant (haan) 15 oktober t/m 31 januari
Fazant (hen)15 oktober t/m 31 december
Wilde eend: 15 augustus t/m 31 januari van 1/2 uur
voor tot 1/2 uur na zonsondergang
Konijn: 15 augustus t/m 31 januari
Houtduif: 15 oktober t/m 31 januari
2. Dieren onder artikel .65 lid 3.
Landelijke vrijstelling; Grondgebruikersverklaring
Konijn: gehele jaar
Houtduif: gehele jaar
Kraai: gehele jaar
Kauw: gehele jaar
Vos: gehele jaar
Canadese gans gehele jaar
3. Door de provincie aangewezen dieren onder
artikel 65 lid 4.
Provinciale vrijstelling; Grondgebruikersverklaring
Spreeuw: pit en steenvruchten 1 mei t/m 1november
Roek: pit en steen vruchten 1 mei t/m 1november
max. 10 roeken per dag,
zie toelichting.
4. Niet inheemse dieren, die niet onder art. 4 vallen.
Onbeschermd; Grondgebruikersverklaring
Verwilderde kat: Gesloten
Verwilderde Duif: Gesloten
Nijlgans: alleen in Gemeenet Montferland, gehele jaar, zie toelichting.
Rosse Stekelstaart: Gesloten
Marterhond: Gesloten
Verwilderde nerts: Gesloten
Wasbeer: Gesloten
Muntjak: Gesloten
Beverrat: Gesloten
Muskusrat: Gesloten
Soepgans: Gesloten
5. Inheemse dieren, die niet onder art. 4 vallen.
Onbeschermd; Grondgebruikersverklaring
Bruine rat: gehele jaar
Zwarte rat: gehele jaar
Huismuis: gehele jaar
Bosmuis: zie toelichting
Veldmuis: zie toelichting
Huisspitsmuis: zie toelichting
Mol: gehele jaar
Toegestane middelen voor de jacht, beheer en schadebestrijding, in de geopende periode, zijn:
Geweren:
Kogelgeweer .22 voor konijn en houtduif onder 1 en bij dieren onder 2,3 en 5.
Kogelgeweer vanaf 5,6 x 43 (.222 Remington) voor dieren onder 4.
Hagelgeweer kal.12,16,20 en 24 met munitie die de korreldoorsnede van 3,5
mm niet overschrijdt bij dieren onder 1,2,3,4 en 5
Dieren die vallen onder 2,3,4 en 5 is een kogelgeweer groter dan .22 toegestaan
indien men gerechtigd is dit geweer onder zich te hebben.
�� Jachthonden m.u.v. windhonden.
o Het gebruik van aardhonden bij beheer en schadebestrijding bij vossen is niet
toegestaan in de periode van 1 maart tot 1 september.
�� Slechtvalk en havik bij dieren onder 1,2 en 5.
�� Geregistreerde eendenkooien voor het vangen van wilde eenden.
�� Lokeenden of lokduiven, mits niet blind of verminkt.
�� Fretten en buidels voor de jacht, beheer of schadebestrijding op konijnen.
�� Kastvallen en vangkooien voor vossen en dieren onder 5.
�� Klemmen tegen mollen muizen en ratten.
�� Bestrijdingsmiddelen, krachtens de bestrijdingsmiddelen wet van 1962, tegen ratten,
muizen en mollen.
Aanvullende informatie:
�� Ree├źn, winterganzen of andere te doden dieren op vergunning vallen onder art 68 van
de wet.
�� Alle dieren onder 1 t/m 5 mogen het hele jaar opzettelijk verontrust worden.
�� Dieren onder 2 mogen worden gedood ter voorkoming in het huidige of komende jaar
dreigende schade binnen de grenzen van het werkgebied van de wildbeheereenheid
waarin die gronden of opstallen zijn gelegen. Deze schade kan zijn:
�� belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en
wateren, of schade aan de fauna.
�� Dieren onder 3 van de tabel mogen alleen gedood worden ter voorkoming of
bestrijding van schade aan de landbouw op perceelsniveau.
�� De mol is algeheel vrijgesteld en mag overal worden gedood.
�� Bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis mogen worden gedood voor zover deze dieren zich
in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.
�� Afschot van roeken mag alleen plaats vinden ter voorkoming van schade bij bedrijfsmatige teelt van pit en steenvruchten. Afschot van roeken bij granen en ma├»spercelen is niet toegestaan via provinciale vrijstelling.
1. Bestrijding van exoten en verwilderde dieren.
Het doden van exoten en verwilderde dieren met het geweer is volgens de minister van LNV
alleen toegestaan wanneer de provincie daartoe een aanwijzing (art.67) heeft gedaan.
Dit heeft de provincie Gelderland alleen gedaan voor de nijlgans.
In de provinciale aanwijzing wordt gesproken over beperking van de stand waarbij preventief
ingegrepen mag worden. De nijlgans mag in de gemeente Montferland op alle percelen
bestreden worden.
De aanwijzing is geldig van 1 augustus 2010 tot 1 april 2014.
Een hagelgeweer en kogelgeweer vanaf kaliber 5,6x43 (.222 Remington) mag worden
ingezet. Om voldoende trefenergie te behouden wanneer het dier op grotere afstanden
bevindt is een .22 klein kaliber uitgesloten door de provincie.
Andere middelen zoals een havik of slechtvalk zijn helaas niet aangewezen.
Er mag een half uur voor zonsopgang tot zonsondergang geschoten worden op nijlganzen.
Denk a.u.b. voor tijdige rapportage aan de WBE voor 15 april 2011 indien de aanwijzing
wordt gebruikt.
Terug naar agenda

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.